หลักสูตร
 
    คณะ 
 หลักสูตรอักษรย่อหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ   
 9988ภาษาไทย TI0 1.00
 10107ภาษาไทย TI1354 2.00
 10167ภาษาไทย TH1324 2.00
 10168ภาษาอังกฤษ EG1404 2.00
 10171ประวัติศาสตร์ HI1404 2.00
 1013903ภาษาอังกฤษ EG1424 2.00
 1013910การพัฒนาชุมชน CD1354 2.00
 1014501ภาษาไทย TI1314 2.00
 1014705ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 1014706ภาษาเขมร KSM1414 2.00
 1014707ภาษาลาว LAO1414 2.00
 1014709ภาษาฝรั่งเศส FR1414 2.00
 1014712ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 1014713ศาสนาและปรัชญา RP1384 2.00
 1014714ภาษาเกาหลี Kr1424 2.00
 1014802ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 1014803ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 1014808ภาษาญี่ปุ่น Jap1404 2.00
 1014810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1014811ประวัติศาสตร์ HI1284 2.00
 1014901ภาษาไทย TI1294 2.00
 1014902ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 1014903ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 1014904ภาษาจีน Chin1414 2.00
 1014905ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 1014906ภาษาเขมร KSM1414 2.00
 1014907ภาษาลาว LAO1414 2.00
 1014908ภาษาญี่ปุ่น Jap1404 2.00
 1014909ภาษาฝรั่งเศส FR1414 2.00
 1014910การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1014911ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 1014912ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 1014913ศาสนาและปรัชญา RP1384 2.00
 1014914ภาษาเกาหลี Kr1424 2.00
 1015115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ EIC1384 2.00
 1015201ภาษาไทย TI04 2.00
 1015216ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1324 2.00
 1015217ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 1015314ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 1015401ภาษาไทย TI1294 2.00
 1015402ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 1015403ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 1015404ภาษาจีน Chin1414 2.00
 1015405ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 1015408ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 1015409ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 1015410การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1015411ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 1015412ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 1015415ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ EIC1384 2.00
 1015416ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1324 2.00
 1015417ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 1015501ภาษาไทย TI1444 2.00
 1015502ภาษาไทย (ศึกษาทั่วไป ปี 2549) TI1444 2.00
 1015503ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 1015504ภาษาจีน Chin1364 2.00
 1015505ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 1015507ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 1015508ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 1015509ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 1015510การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1015511ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 1015512ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1404 2.00
 1015514ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 1015515ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1384 2.00
 1015516ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 1015517ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) (ศึกษาทั่วไป 2549) ALC1404 2.00
 1015518ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1404 2.00
 1015519ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า) ALC-MM1404 2.00
 1015520ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1404 2.00
 1015521ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1404 2.00
 1015603ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
 1015610การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1015611ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 1015801ภาษาไทย TI1444 2.00
 1015803ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
 1015804ภาษาจีน Chin1364 2.00
 1015807ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 1015808ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 1015809ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 1015810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 1015811ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 1015812ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1404 2.00
 1015814ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 1015815ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC (Inter.)1384 2.00
 1015816ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 1015818ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1404 2.00
 1015819ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า) ALC-MM1404 2.00
 1015820ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1404 2.00
 1015821ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1404 2.00
 1015907ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1324 2.00
 1015908ภาษาญี่ปุ่น Jap1364 2.00
 1015909ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
 1016001ภาษาไทย TI1444 2.00
 1016002ภาษาไทย (ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา) TI1444 2.00
 1016003ภาษาไทย (ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ) TI1444 2.00
 1016004ภาษาจีน Chin1364 2.00
 1016012ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
 1016103ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
 1016110การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
 1016111ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 1016114ภาษาเกาหลี Kr1234 2.00
 1016115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
 1016116ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 1016118ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
 1016120ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
 1016121ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
 1016301ภาษาไทย TI1444 2.00
 1016303ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
 1016304ภาษาจีน Chin1364 2.00
 1016307ภูมิศาสตร์ Geo1324 2.00
 1016309ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
 1016310การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
 1016311ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 1016312ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
 1016315ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
 1016316ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 1016318ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
 1016320ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
 1016321ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
 1016322ภาษาตะวันออก OL1244 2.00
 1016323ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) OL1244 2.00
 1016324ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) OL1244 2.00
 1016409ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
 1016415ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
 1016421ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
 1016501ภาษาไทย TI1444 2.00
 1016504ภาษาจีน Chinese1394 2.00
 1016512การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล CCDMI1354 2.00
 1016603ภาษาอังกฤษ EG1354 2.00
 1016610การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1334 2.00
 1016611ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 1016615ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC (Inter.)1364 2.00
 1016616ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 1016618ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1354 2.00
 1016620ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1354 2.00
 1016621ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1354 2.00
 1111111หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย Thai0 1.00
 9910101ภาษาไทย TI1444 2.00
 9916318ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
 9916320ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
 9916501ภาษาไทย TI1444 2.00
 9916615ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC (Inter.)1364 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ   
 20106ภาษาไทย TI1324 2.00
 20107ภาษาไทย TI1354 2.00
 20108ภาษาอังกฤษ EG1404 2.00
 20113การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 20115ประวัติศาสตร์ HI1404 2.00
 2013903ภาษาอังกฤษ EG1424 2.00
 2013910การพัฒนาชุมชน CD1354 2.00
 2014501ภาษาไทย TI1314 2.00
 2014704ภาษาจีน Chin1414 2.00
 2014705ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 2014706ภาษาเขมร KSM1414 2.00
 2014707ภาษาลาว LAO1414 2.00
 2014709ภาษาฝรั่งเศส FR1414 2.00
 2014712ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 2014713ศาสนาและปรัชญา RP1384 2.00
 2014714ภาษาเกาหลี Kr1394 2.00
 2014802ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 2014808ภาษาญี่ปุ่น Jap1404 2.00
 2014810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2014901ภาษาไทย TI1294 2.00
 2014902ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 2014903ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 2014904ภาษาจีน Chin1414 2.00
 2014905ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 2014906ภาษาเขมร KSM1414 2.00
 2014907ภาษาลาว LAO1414 2.00
 2014908ภาษาญี่ปุ่น Jap1404 2.00
 2014909ภาษาฝรั่งเศส FR1414 2.00
 2014910การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2014911ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 2014912ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 2014913ศาสนาและปรัชญา RP1384 2.00
 2014914ภาษาเกาหลี Kr1424 2.00
 2015101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) EG04 2.00
 2015115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ EIC1384 2.00
 2015216ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1324 2.00
 2015217ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 2015314ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 2015401ภาษาไทย TI1294 2.00
 2015402ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TFL1364 2.00
 2015403ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 2015404ภาษาจีน Chin1414 2.00
 2015405ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 2015408ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 2015409ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 2015410การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2015411ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 2015412ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1414 2.00
 2015415ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ EIC1384 2.00
 2015416ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1324 2.00
 2015417ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 2015501ภาษาไทย TI1444 2.00
 2015502ภาษาไทย (ศึกษาทั่วไป ปี 2549) TI1444 2.00
 2015503ภาษาอังกฤษ EG1374 2.00
 2015504ภาษาจีน Chin1364 2.00
 2015505ภาษาเวียดนาม VIN1414 2.00
 2015507ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 2015508ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 2015509ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 2015510การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2015511ประวัติศาสตร์ HI1324 2.00
 2015512ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1404 2.00
 2015514ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 2015515ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1384 2.00
 2015516ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 2015517ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC1404 2.00
 2015518ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1404 2.00
 2015519ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า) ALC-MM1404 2.00
 2015520ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1404 2.00
 2015521ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1404 2.00
 2015603ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
 2015610การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2015611ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 2015801ภาษาไทย TI1444 2.00
 2015803ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
 2015804ภาษาจีน Chin1364 2.00
 2015807ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1354 2.00
 2015808ภาษาญี่ปุ่น Jap1354 2.00
 2015809ภาษาฝรั่งเศส FR1384 2.00
 2015810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
 2015811ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 2015812ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1404 2.00
 2015814ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
 2015815ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC (Inter.)1384 2.00
 2015816ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 2015818ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1404 2.00
 2015819ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า) ALC-MM1404 2.00
 2015820ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1404 2.00
 2015821ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1404 2.00
 2015907ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1324 2.00
 2015908ภาษาญี่ปุ่น Jap1364 2.00
 2015909ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
 2016001ภาษาไทย TI1444 2.00
 2016002ภาษาไทย (ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา) TI1444 2.00
 2016003ภาษาไทย (ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ) TI1444 2.00
 2016004ภาษาจีน Chin1364 2.00
 2016012ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
 2016103ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
 2016110การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
 2016111ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
 2016114ภาษาเกาหลี Kr1234 2.00
 2016115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
 2016116ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
 2016118ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
 2016120ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
 2016121ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
 2016322ภาษาตะวันออก OL1244 2.00
 2016323ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) OL1244 2.00
 2016324ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) OL1244 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ   
 50005ภาษาไทย Thai262 3.00
 50103ไทยคดีศึกษา แผน ข TS02 3.00
 50106ภาษาไทย (กลุ่มภาษา) แผน ก TI402 3.00
 50109ภาษาไทย (แผน ก2) TI402 3.00
 50156ภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) แผน ก TI402 3.00
 50161การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (แผน ก) TL02 3.00
 50169ไทยคดีศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) แผน ก TSH382 3.00
 5014701ภาษาเวียดนาม แผน ก VIN372 3.00
 5014702ภาษาลาว แผน ก LAO372 3.00
 5014703ภาษาเขมร แผน ก KSM372 3.00
 5014808ประวัติศาสตร์ แผน (ก2) HI382 3.00
 5014809ประวัติศาสตร์ แผน ข HI382 3.00
 5015101ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน แผน (ก2) TI Chin372 3.00
 5015102ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน แผน ข TI Chin372 3.00
 5015104การสอนภาษาอังกฤษ แผน (ก2) ELT382 3.00
 5015105การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ELT382 3.00
 5015106วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน (ก1) RLD362 3.00
 5015107วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน (ก2) RLD362 3.00
 5015504การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT382 3.00
 5015505การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ELT382 3.00
 5015506วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 1 RLD362 3.00
 5015507วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2 RLD362 3.00
 5015601ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 TI402 3.00
 5015602ภาษาไทย (สายภาษา) แผน ก แบบ ก 2 TI402 3.00
 5015603ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แผน ก แบบ ก2 TI402 3.00
 5015710ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก1 RWLD422 3.00
 5015711ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2 RWLD422 3.00
 5016004การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT442 3.00
 5016101ภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 TI382 3.00
 5016102การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ก แบบ ก2 Thai.Teach362 3.00
 5016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก2 RWD422 3.00
 5016201การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT392 3.00
 5016301ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 English362 3.00
 5016601สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1 แบบวิชาการ SRC422 3.00
 5016602การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน 1 แบบวิชาการ (ก2) TeachTH.Literature362 3.00
 5016701การสอนภาษาอังกฤษ แผน 1 แบบวิชาการ (ก2) ELT392 3.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ   
 60103ไทศึกษา แบบ 2(2) Tai Studies513 3.00
 60104ไทศึกษา แบบ 1(1) Tai Studies483 3.00
 60105ไทศึกษา แบบ 1(2) Tai Studies722 3.00
 6014701เวียดนามศึกษา แบบ 1(1) 722 3.00
 6014702เวียดนามศึกษา แบบ 1(2) 482 3.00
 6014703เวียดนามศึกษา แบบ 2(1) 722 3.00
 6014704เวียดนามศึกษา แบบ 2(2) 422 3.00
 6014705เขมรศึกษา แบบ 1(1) 722 3.00
 6014706เขมรศึกษา แบบ 1(2) 483 3.00
 6014707เขมรศึกษา แบบ 2(1) 722 3.00
 6014708เขมรศึกษา แบบ 2(2) 482 3.00
 6014709ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 1(1) 722 3.00
 6014710ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 1(2) 483 3.00
 6014711ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 2(1) 723 3.00
 6014712ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 2 (2) 483 3.00
 6014713ภาษาไทย แบบ 1(1) TH722 3.00
 6014714ภาษาไทย แบบ 1(2) TH483 3.00
 6014715ภาษาไทย แบบ 2(1) TH722 3.00
 6014716ภาษาไทย แบบ 2(2) TH483 3.00
 6014717ลาวศึกษา แบบ 1(1) 722 3.00
 6014718ลาวศึกษา แบบ 1(2) 483 3.00
 6014719ลาวศึกษา แบบ 2(1) 722 3.00
 6014720ลาวศึกษา แบบ 2(2) 483 3.00
 6015304ไทศึกษา แบบ 1.1 Tai Studies483 3.00
 6015305ไทศึกษา แบบ 2.1 Tai Studies483 3.00
 6015521ภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 EG483 3.00
 6015522ภาษาอังกฤษ แบบ 1.2 EG724 3.00
 6015523ภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 EG573 3.00
 6015524ภาษาอังกฤษ แบบ 2.2 EG754 3.00
 6015613ภาษาไทย แบบ 1.1 TH543 3.00
 6015614ภาษาไทย แบบ 2.1 TH543 3.00
 6015615ภาษาไทย (สายภาษา) แบบ 2.1 TH543 3.00
 6015616ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แบบ 2.1 TH543 3.00
 6015617ภาษาไทย (สายคติชน) แบบ 2.1 TH543 3.00
 6016101ภาษาไทย แบบ 1.1 TH543 3.00
 6016102ภาษาไทย แบบ 2.1 TH543 3.00
 6016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 1.1 RWD543 3.00
 6016104ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 2.1 RWD543 3.00
 6016301การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 ELT513 3.00
 6016302การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 ELT513 3.00
 6016303การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.2 ELT723 3.00
 6016601สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1.1 SRC483 3.00
 6016602สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 2.1 SRC543 3.00
 6016603ภาษาไทย แผน 1.1 TH543 3.00
 6016604ภาษาไทย แผน 2.1 TH543 3.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ   
 80107ภาษาไทย แผน ข TI382 3.00
 80108ภาษาไทย แผน ข TI02 3.00
 80109ภาษาไทย (แผน ก2) TI402 3.00
 80520ภาษาไทย แผน ข TH422 3.00
 80522ภาษาอังกฤษ แผน ข EN512 3.00
 80570ภาษาไทย แผน ก TH382 3.00
 8014701ภาษาเวียดนาม แผน ข VIN412 3.00
 8014703ภาษาเขมร แผน ข KSM412 3.00
 8014704ภาษาเวียดนาม แผน (ก2) VIN372 3.00
 8014808ประวัติศาสตร์ แผน (ก2) HI382 3.00
 8014809ประวัติศาสตร์ แผน ข HI382 3.00
 8015101ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน แผน ก(2) TI Chin372 3.00
 8015102ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน แผน ข TI Chin372 3.00
 8015104การสอนภาษาอังกฤษ แผน (ก2) ELT382 3.00
 8015105การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ELT382 3.00
 8015106วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน (ก1) RLD362 3.00
 8015107วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน (ก2) RLD362 3.00
 8015504การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT382 3.00
 8015505การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ELT382 3.00
 8015506วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 1 RLD362 3.00
 8015507วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2 RLD362 3.00
 8015601ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 TI403 3.00
 8015602ภาษาไทย (สายภาษา) แผน ก แบบ ก 2 TI402 3.00
 8015603ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แผน ก แบบ ก 2 TI403 3.00
 8015606วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 1 RLD362 3.00
 8015607วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2 RLD362 3.00
 8015710ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก1 RWLD422 3.00
 8015711ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2 RWLD422 3.00
 8016004การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT442 3.00
 8016101ภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 TI383 3.00
 8016102การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ก แบบ ก2 Thai.Teach362 3.00
 8016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก2 RWD422 3.00
 8016104ภาษาไทย (กลุ่มภาษา) แผน ก แบบ ก2 TI383 3.00
 8016105ภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) แผน ก แบบ ก2 TI383 3.00
 8016201การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT392 3.00
 8016301ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 English362 3.00
 8016601สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1 แบบวิชาการ SRC422 3.00
 8016602การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน 1 แบบวิชาการ (ก2) TeachTH.Literature362 3.00
 8016603ภาษาไทย แผน 1 แบบวิชาการ (ก2) TI363 3.00
 8016701การสอนภาษาอังกฤษ แผน 1 แบบวิชาการ (ก2) ELT392 3.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ   
 9015613ภาษาไทย แบบ 1.1 TH543 3.00
 9015614ภาษาไทย แบบ 2.1 TH543 3.00
 9015615ภาษาไทย (สายภาษา) แบบ 2.1 TH543 3.00
 9015616ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แบบ 2.1 TH543 3.00
 9015617ภาษาไทย (สายคติชน) แบบ 2.1 TH543 3.00
 9016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 1.1 RWD543 3.00
 9016104ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 2.1 RWD543 3.00
 9016301การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 ELT513 3.00
 9016302การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 ELT513 3.00
 9016303การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.2 ELT723 3.00
 9016601สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1.1 SRC483 3.00
 9016602สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 2.1 SRC543 3.00
 9016603ภาษาไทย แผน 1.1 TH543 3.00
 9016604ภาษาไทย แผน 2.1 TH543 3.00
 ระดับการศึกษา : โครงการเตรียมความพร้อม   
 37777โครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา โครงการเรียนเตรียมความพร้อม02 2.00
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet