รหัส
ข้อความ
การดำเนินการแก้ไข
1001
ไม่พบรหัสนิสิต นิสิตตรวจสอบรหัสประจำตัวถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแต่ไม่ผ่านติดต่องานทะเบียนฯ
1002
นิสิตไม่อยู่ในสถานะปกติ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ นิสิตอยู่ในสถานะเช่น จบการศึกษา,พ้นสภาพ เป็นต้น
1003
ไม่อนุญาติให้ยืนยันผลลงทะเบียน / เพิ่มลด ผ่าน WEB รายวิชานี้ไม่ได้รับอนุญาติให้เพิ่มลดผ่าน Web ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
1004
ไม่อนุญาติให้ยืนยันผลลงทะเบียนผ่าน WEB รายวิชานี้ไม่ได้รับอนุญาติให้ลงทะเบียนผ่าน Web ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
1005
ไม่อนุญาติให้ยืนยันผลเพิ่มลดผ่าน WEB ระบบไม่อนุญาติให้เพิ่มลดผ่าน Web
1006
ลงทะเบียนรักษาสภาพแล้ว ไม่สามารถทำรายการอื่นได้ นิสิตลงทะเบียนรักษาสภาพหรือลาพักการเรียนในภาคเรียนนี้แล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ได้
1007
ไม่ได้ทำการลงทะเบียนในภาคที่ต่อเนื่องกัน ขาดภาคการเรียนที่ : นิสิตไม่ได้ทำการลงทะเบียนใดๆในภาคเรียนที่ผ่านมา เช่น ไม่ได้ลงทะเบียนปกติ,ไม่ได้ลงทะเบียนรักษาสภาพหรือลาพักการเรียน (ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล)
1008
ท่านมีหนี้ค้างชำระเงินเกินจำนวนวันสูงสุดที่กำหนด นิสิตมีหนี้ค้างชำระในจำนวนวันที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ ให้นิสิตทำการชำระหนี้ที่งานกองคลังฯก่อน
1009
ถูกล็อคการลงทะเบียนจากหน่วยงานอื่นๆ นิสิตถูกล็อคไม่ให้ลงทะเบียนจากหน่วยง่านอื่นเช่น สำนักวิทยบริการ,คณะ/โครงการจัดตั้ง เป็นต้น ให้นิสิตติดต่อหน่วยงานที่ทำการล็อคเพื่อดำเนินการปลดล็อคต่อไป
2001
ไม่พบรายการย่อยสำหรับประมวลผล ( No submititem found ) ให้นิสิตตรวจสอบรายรหัสวิชาให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่ารายวิชานี้เทอมนี้เปิดเรียนหรือไม่ ติดต่อคณะที่รายวิชานี้สังกัด
2004
พบรายวิชาซ้ำซ้อนในรายการ นิสิตทำการเพิ่มรายวิชาในการลงทะเบียนบางรายวิชาซ้ำซ้อน ให้นิสิตลบรายวิชาที่ซ้ำซ้อนให้เหลือเพียง Record เดียว
3001
ไม่อยู่ในช่วงลงทะเบียนปกติ / ลงทะเบียนสาย นิสิตทำการลงทะเบียนโดยไม่อยู่ในช่วงปฏิทิน ลงทะเบียนปกติ หรือเพิ่มลด ให้นิสิตตรวจสอบปฏิทินการศึกษาในระบบ
4001
ลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ นิสิตทำการลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเช่นนิสิตปกติไม่เกิน 21 หน่วย นิสิตรอพินิจ ไม่เกิน 16 หน่วย ให้นิสิตทำการลบรายวิชาที่เกินแล้วลงทะเบียนวิชาอื่นตามปกติ ในรายวิชาที่เกินให้ทำเรื่องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดกรณีพิเศษ
4002
ลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ นิสิตทำการลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
5000
รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข ในกรณีที่นิสิตกดยืนยันการลงทะเบียน 2 ครั้งหากพบข้อความนี้ แสดงว่าการลงทะเบียนเกิดข้อขัดข้อง ให้กลับไปดูรายการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อขัดข้อง
5001
ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขต / ปีการศึกษานี้ รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนไม่เปิดในภาคเรียนนี้ และวิทยาเขตนี้ กรุณาติดต่ออาจารย์ประจำวิชาหรือตารางสอนคณะ
5002
รับนิสิตเต็มแล้ว นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาครบตามจำนวนที่กำหนด ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
5003
ไม่ได้รับการกันสำรองที่นั่งไว้สำหรับหลักสูตรของท่าน นิสิตทำการลงทะเบียนในรายวิชาที่ไม่ได้สำรองที่นั่งสำหรับนิสิตหรือหลักสูตรที่นิสิตสังกัด ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
5004
ที่นั่งกันสำรองเต็มแล้ว / ไม่มีที่นั่งอื่นเหลือ ที่นั่งกันสำรองที่สำรองให้นิสิตลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรของนิสิตเต็มแล้ว ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
5005
ไม่พบรายวิชาที่ถอนในการลงทะเบียนที่ผ่านมา นิสิตทำการถอนรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคเรียนนั้น ให้นิสิตตรวจสอบว่านิสิตทำการถอนแล้วหรือได้ลงทะเบียนในวิชานั้นหรือไม่
5006
รายวิชาปิด ไม่รับลงรายการแล้ว อาจารย์ประจำวิชาได้ทำการปิดวิชาไม่รับลงทะเบียนในรายวิชานี้
5007
รายวิชานี้ทำการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น รายวิชานี้กำหนดสิทธิ์ให้ทำการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
5008
ไม่อนุญาติให้ทำการเพิ่มโดยนิสิต รายวิชานี้กำหนดสิทธิ์ติให้ทำการเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
5009
ไม่อนุญาติให้ทำการลดรายวิชาโดยนิสิต รายวิชานี้กำหนดสิทธิ์ติให้ทำการลดโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
5010
ไม่อนุญาติให้ทำการเปลี่ยนกลุ่มโดยนิสิต รายวิชานี้กำหนดสิทธิ์ติให้ทำการเปลี่ยนกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
5011
รายการที่ขอเพิ่ม ลง เปลี่ยน เคยลงทะเบียนไว้แล้ว นิสิตทำการลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วในภาคเรียนเดียวกัน
5012
รายวิชาที่ขอเพิ่ม ลง เปลี่ยน เคยลงทะเบียนไว้แล้ว นิสิตทำการลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วในภาคเรียนเดียวกัน
5013
รายวิชาที่ขอเปลี่ยนกลุ่ม ไม่เคยลงทะเบียนไว้ก่อน นิสิตทำการเปลี่ยนกลุ่มในรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ภาคเรียนเดียวกัน
5014
ขอเพิ่ม/ลดหน่วยกิต โดยไม่เคยลงทะเบียนไว้ก่อน นิสิตทำการลดรายวิชาในรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ภาคเรียนเดียวกัน
5022
นิสิตติด W แล้ว ไม่สามารถลดรายวิชาได้อีก นิสิตทำการลดรายวิชาในรายวิชาที่ติด W (นิสิตทำการลดแบบติด W)
5023
TRANSCRIPT RECORD FOUND ไม่พบ
5100
เคยผ่านรายวิชานี้แล้ว ไม่อนุญาติให้ทำการเรียนซ้ำ รายวิชาที่นิสิตทำการลงทะเบียนนิสิตเคยลงแล้วผ่านแล้ว ซึ่งรายวิชาถูกกำหนดไม่อนุญาติให้เรียนซ้ำ
5101
ยังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน นิสิตจะลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน(บุรพวิชา)ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ให้นิสิตตรวจสอบหลักสูตรให้ถูกต้อง
5102
วันเวลาของตารางสอบซ้อนกัน วันเวลาของตารางสอบในบางรายวิชาซ้อนกัน
5103
วันเวลาของตารางเรียนซ้อนกัน วันเวลาของตารางเรียนในบางรายวิชาซ้อนกัน
5104
ถอนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับร่วมกัน ให้ถอนพร้อมกับวิชา : นิสิตทำการถอนรายวิชาที่โครงสร้างวิชานี้กำหนดให้ลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาอื่นที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว ให้นิสิตทำการถอนทั้ง 2 วิชาพร้อมกัน
5200
ไม่พบอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ระบบไม่ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรายวิชาที่เลือก ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
5201
ไม่พบอัตราค่าหน่วยกิตรวมในผังบัญชีของนิสิต ระบบไม่ได้กำหนดอัตราค่าหน่วยกิตรวมสำหรับผังบัญชีของนิสิต ติดต่อกองคลังฯ
5210
ไม่พบอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียนข้ามระดับ ไม่พบค่าใช้จ่ายในการเรียนข้ามระดับสำหรับรายวิชานี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet